สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (2) พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของทวีปยุโรป
การปฏิรูปศาสนาในสวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษและฝรั่งเศส การต่อต้านการปฏิรูปศาสนา ผลของการปฏิรูปศาสนา
การปฏิรูปศาสนาในสวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษและฝรั่งเศส การต่อต้านการปฏิรูปศาสนา ผลของการปฏิรูปศาสนา
การขยายอิทธิพลของชาติตะวัตกและผลการขยายอิทธิพล
ผลจากการขยายอิทธิพลด้านวิทยาการและเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม