สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (2) พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของทวีปอเมริกาเหนือ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอเมริกาเหนือ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอเมริกาเหนือ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การปฏิวัติของชาวอเมริกัน
สหรัฐอเมริกาหลังได้รับเอกราช ลัทธิมอนโร สงครามกลางเมือง