สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (2) พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของทวีปอเมริกาใต้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต้ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต้ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
มาซูปิกซู ศูนย์การปกครองของสเปนในลาตินอเมริกา การประกาศเอกราชจากสเปน
การประกาศเอกราชจากโปรตุเกส อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ พัฒนการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยี