สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (2) พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของทวีปเอเชีย
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ การเมืองการปกครองหลังสงครามโลก 2 เอเชียกลาง รูปแบบรัฐในเอเชีย พัฒนาการทางเศรษฐกิจของเอเชีย
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ การเมืองการปกครองหลังสงครามโลก 2 เอเชียกลาง รูปแบบรัฐในเอเชีย พัฒนาการทางเศรษฐกิจของเอเชีย
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และเอเชียกลาง
พัฒนาการด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออก