สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (2) พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของทวีปแอฟริกา
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของทวีปแอฟริกา ทะเททราย ป่าดงดิบในลุ่มน้ำคองโก เทือกเขา
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของทวีปแอฟริกา ทะเททราย ป่าดงดิบในลุ่มน้ำคองโก เทือกเขา
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ลุ่มแม่น้ำ อาณาจักรต่าง ๆ พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง
พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและมูลเหตุแห่งความล้าหลังทางด้านเศรษฐกิจ