สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (2) พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
พัฒนาการการสร้างสรรค์ด้านต่าง ๆ และด้านการเมืองการปกครอง ของทวีปออสเตรเลีย โอเชียเนีย
พัฒนาการการสร้างสรรค์ด้านต่าง ๆ และด้านการเมืองการปกครอง ของทวีปออสเตรเลีย โอเชียเนีย
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
พัฒนาการด้านวิทยาการและเทคโนโลยี และคำถามท้ายบท