สุขศึกษา พ42101
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อวัยวะเกี่ยวกับการย่อยอาหารในปาก+สาเหตุของการเกิดโรดไม่ติดต่อเกี่ยวกับการย่อยอาหาร
อวัยวะต่างๆของระบบทางเดินอาหาร+นักเรียนตอบคำถาม
โรคกระเพาะอาหาร+ไส้ติ่งอักเสบ+สรุปเรื่องระบบย่อยอาหาร+ครูให้การบ้าน