สุขศึกษา พ42101
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ความหมายของระบบทางเดินหายใจ+ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทกับการหายใจ
โรคไข้หวัด+สาเหตุของโรค+วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
อาการของโรคหวัด+การรักษา+ผลข้างเคียง+ครูให้การบ้าน