สุขศึกษา พ42101
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การสร้างเสริมและการดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การหายใจส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ โรคอ้วน และใขมัน 3 ประเภท ได้แก่ โคเลสเตอรอล ไตรกีเซอไร และใขมันเอชดีแอล
ผลดีผลเสียของโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและวิตามิน ความหมายส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบไหลเวียนเลือด
อวัยวะต่างๆของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตต่ำ สาเหตุ อาการเตือน และผลกระทบโรคหัวใจรูมาติก