สุขศึกษา พ42101
คุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นของเรา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
วิวัฒนาการและการปรับตัวของมนุษย์ ตัวอย่างการวางแผนการใช้ชีวิตของมนุษย์ กิจกรรมเรื่องการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ ครูสรุปความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัว สภาพแวดล้อมและพัฒนาการ
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว
วิธีสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล การบ้านการวางแผนดูแลสุขภาพกายและใจของคนในครอบครัวและหาภาพข่าวเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวโดยระบุปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข