สุขศึกษา พ42101
คุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นของเรา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ความสำคัญของครอบครัว กิจกรรมตอบคำถามเรื่องความสุขที่แท้จริงของมนุษย์
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กถูกคนในครอบครัวทำร้าย กิจกรรมวิเคราะห์สาเหตุของการถูกทำร้ายในครอบครัว
กิจกรรมการบ้านบันทึกปัญหาสุขภาพและการวางแผนการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว