ภาษาอังกฤษ อ32101
Have you ever…….? การใช้ present perfect tense ในการแสดงความคิดเห็น
ทบทวนความรู้
ทบทวนความรู้
แบบทดสอบทบทวนความรู้
แบบทดสอบการแต่งประโยคคำถาม
ฝึกเปลี่ยนคำกริยาและอ่านบทสนทนา