ภาษาอังกฤษ อ32101
Have you ever…….? การใช้ present perfect tense สนทนาถาม-ตอบในสิ่งที่กระทำ
หลักการใช้ Present Perfect Tense
หลักการใช้ Present Perfect Tense
ตัวอย่างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม
ทบทวนการใช้ Past Simple Tense
แบบทดสอบประจำบท (ช่วง1-2)