ภาษาอังกฤษ อ32101
Have you ever…….? การฟัง-การเล่าเรื่อง ประสบการณ์การทำงาน
ฝึกอ่านคำศัพท์
ฝึกอ่านคำศัพท์
ฝึกทักษะการฟัง (ช่วง1-2)
เฉลยแบบทดสอบการฟัง (ช่วง1-2)
ทบทวนการใช้ Present Perfect และ Past Simple