ภาษาอังกฤษ อ32101
Have you ever…….? การสนทนาเกี่ยวกับ ประสบการณ์ต่างๆ
ฝึกการฟังและออกเสียงประโยค
ฝึกการฟังและออกเสียงประโยค
คำศัพท์ประจำบทเรียน
ฝึกการฟังและอ่านบทสนทนา 1
ฝึกการฟังและอ่านบทสนทนา 2