ภาษาอังกฤษ อ32101
Have you ever…….? การอ่านเพื่อเขียนสรุปเรื่อง
นำเข้าสู่บทเรียน
นำเข้าสู่บทเรียน
คำศัพท์ประจำบทเรียน
ฝึกการฟังและอ่านบทความ 1
ฝึกการฟังและอ่านบทความ 2