ภาษาอังกฤษ อ32101
Have you ever…….? Review ทบทวนก่อนสอบ
การตอบคำถามโดยการแสดงความเป็นเจ้าของ
การตอบคำถามโดยการแสดงความเป็นเจ้าของ
อ่านบทสนทนา แล้วเติมคำที่แสดงความเป็นเจ้าของ
อ่านเรื่องสั้นๆ แล้วตอบคำถามโดยใช้ have to do / การเรียงคำให้เป็นประโยค
การใช้คำ adjective ในการเปรียบเทียบ