ภาษาอังกฤษ อ32101
Have you ever…….? Review ทบทวนก่อนสอบ
ทบทวนการใช้ Probably และ Maybe
ทบทวนการใช้ Probably และ Maybe
ทบทวนการใช้ Present Perfect tense
ทบทวนการใช้ when แต่งประโยค
ฝึกอ่านบทสนทนาและตอบคำถาม