ภาษาอังกฤษ อ32101
Have you ever…….? การพูดแสดงความคิดเห็น
ฝึกคำศัพท์และทักษะการฟัง (ช่วง1)
ฝึกคำศัพท์และทักษะการฟัง (ช่วง1)
ฝึกทักษะการฟัง (ช่วง2-3)
ตัวอย่างบทสนทนาและแบบทดสอบ
การแต่งประโยคคำถาม