สุขศึกษา พ42101
พฤติกรรมทางเพศ บทบาทชาย-หญิง และการแสดงออกที่เหมาะสม 1
สถานการณ์เกี่ยวกับบทบาททางเพศของชายและหญิงในปัจจุบัน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สถานการณ์เกี่ยวกับบทบาททางเพศของชายและหญิงในปัจจุบัน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การแสดงออกของวัยรุ่น ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ การใช้ความรุนแรงและความสนใจเรียนรู้เพศตรงข้าม
กิจกรรมตอบคำถามจากเหตุการณ์ตัวอย่าง
ความสนใจทางเพศของวัยรุ่น ลักษณะการคบเพื่อนต่างเพศ คือ คบแบบเพื่อนและคบแบบคู่ควงหรือคู่รัก การสัมผัสสัมพันธ์ชายหญิง