สุขศึกษา พ42101
พฤติกรรมทางเพศ บทบาทชาย-หญิง และการแสดงออกที่เหมาะสม 1
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนทำกิจกรรม
การวางตัวทางเพศที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ การคบเพื่อนต่างเพศ