สุขศึกษา พ42101
พฤติกรรมทางเพศ การรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อครอบครัว เพื่อนและคนในชุมชน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมและการดำเนินชีวิต+นักเรียนทำกิจกรรม
หลักปฏิบัติของบุคคลต่อคนรอบข้าง
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การปรับปรุงตนเอง การปฏิบัติต่อผู้อื่น,ให้การบ้าน