สุขศึกษา พ42101
พฤติกรรมทางเพศ การป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในโรงเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
ความสมดุลระหว่างความเสน่หา ความผูกพัน และพันธะสัญญา
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์,ครูให้การบ้าน