สุขศึกษา พ42101
พฤติกรรมทางเพศ ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ค่านิยมและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย สาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์