สุขศึกษา พ42101
พฤติกรรมทางเพศ ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น
คำสอนจากใหญ่เรื่องการปฏิบัติตนในวัยรุ่น ความรู้สึกของวัยรุ่นต่อคำสอนดังกล่าว
สาเหตุที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน