สุขศึกษา พ42101
สุขภาพผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การประกาศปีรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย ได้แก่ การอยู่ไฟ
การใช้สมุนไพรและการนวดแผนไทย
การกินอาหารตามธาตุ ได้แก่ คนธาตุดิน คนธาตุลม คนธาตุน้ำ คนธาตุไฟ,ครูให้การบ้าน