สุขศึกษา พ42101
สุขภาพผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นในเรื่องอาหารและโภชนา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สมุนไพรที่นำมาประกอบอาหาร ความหมายและตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
ลักษณะภูมิปัญญาไทย
กระชาย กะเพาะ กล้วยน้ำว้า และขมิ้นขาวกับสรรพคุณทางยา