สุขศึกษา พ42101
สุขภาพผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นในเรื่องอาหารและโภชนา
ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น การทำยาจากพืช ยาต้ม ยาลูกกลอนข่า
ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น การทำยาจากพืช ยาต้ม ยาลูกกลอนข่า
ขี้เหล็ก ขิง กับคุณค่าทางยา
ปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาหารกับสุขภาพกาย-จิต