สุขศึกษา พ42101
การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพและการป้องกัน โรคและการป้องกันรักษาด้วยภูมิปัญญาไทย
โรคเกี่วยกับเส้นเลือดและประเภทของไขมัน
โรคเกี่วยกับเส้นเลือดและประเภทของไขมัน
โรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกและประชากรไทย
สาเหตุของโรคหัวใจหลอดเลือดหรือหัวใจโคนารีนักเรียนตอบคำถาม
อาการของโรคหัวใจโคนารี การป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือด