สุขศึกษา พ42101
การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพและการป้องกัน โรคและการป้องกันรักษาด้วยภูมิปัญญาไทย
อายุและเพศกับโรคไขมันเลือดสูงภาวะโภชนาการบกพร่อง
อายุและเพศกับโรคไขมันเลือดสูงภาวะโภชนาการบกพร่อง
โรคอ้วน การคำนวณภาวะโรคอ้วน สาเหตุโรคอ้วน