สุขศึกษา พ42101
การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพและการป้องกัน การจัดการอารมณ์และความเครียด
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียรู้ที่คาดหวัง อธิบายเรื่องความเครียด
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียรู้ที่คาดหวัง อธิบายเรื่องความเครียด
อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลอารมณ์สุข เศร้า กลัว โกรธ
การประเมินวิเคราะห์ความเครียด
ผลสำรวจความเครียด ผลของความเครียดต่ออารมณ์