สุขศึกษา พ42101
การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพและการป้องกัน สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพจิต
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อด และแนวทางป้องกัน
กิจกรรมตอบคำถามปัญหาชีวิต
วิเคราะห์สถานการณ์ โดนเพื่อนแกล้ง