สุขศึกษา พ42101
ความปลอดภัยในชีวิต สถานการณ์เสี่ยง และความปลอดภัยในชุมชน
ใบนำวิชา,นำเข้าสู่บทเรียน,ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ใบนำวิชา,นำเข้าสู่บทเรียน,ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตัวอย่างอุบัติเหตุในวัยเด็ก อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในบ้าน
ความปลอดภัยในชุมชนวิกฤตทางเพศ
สรุปเนื้อหหาวิเคราะห์สาเหตุและอันตรายของการเที่ยวกลางคืน