สุขศึกษา พ42101
ความปลอดภัยในชีวิต สิทธิพื้นฐานการประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค
การเจ็บป่วยสิทธิการรับบริการด้านสาธารณะสุข
การเจ็บป่วยสิทธิการรับบริการด้านสาธารณะสุข
การมีชีวิตที่มีความสุขในด้านจ่างๆ ปัยจัยที่กำหนดสุขภาพ
ประกันสุขภาพโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค