สุขศึกษา พ42101
ความปลอดภัยในชีวิต ภัยร้ายสารเสพติด
การให้การศึกษาเกี่ยวกับอัตรายของสารเสพติด การลงโทษ
การให้การศึกษาเกี่ยวกับอัตรายของสารเสพติด การลงโทษ
แผนภูมิจำนวนสารเสพติด กิจกรรมวิเคราะห์สาเหตุและปัยจัยที่ทำให้เยาวชนเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
ความหมายของสารเสพติด เห็ดขี้ควาย ที่มาของสิ่งเสพติด