สุขศึกษา พ42101
ความปลอดภัยในชีวิต ภัยร้ายสารเสพติด
ที่มาของสารเสพติด(ต่อ) สิ่งเสพติดธรรมชาติ ฝิ่น กัญชา กระท่อม มอร์ฟีน เฮโรอีน
ที่มาของสารเสพติด(ต่อ) สิ่งเสพติดธรรมชาติ ฝิ่น กัญชา กระท่อม มอร์ฟีน เฮโรอีน
สิ่งเสพติดสังเคราะห์ เซคโคนาล แอมฟามีน กาวซีเมนต์ ระบบภายในร่างกายที่ได้รับผลกระทบจากสารเสพติด
สิ่งเสพติดที่ผิดกฏหมายควบคุม - บุหรี่ และเหล้า อุบัติเหตุที่เกดจากการเสพสารเสพติด