สุขศึกษา พ42101
ความปลอดภัยในชีวิต การปฐมพยาบาล (การห้ามเลือด การเข้าเฝือก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)
ระบบวงจรเลือด และระบบหายใจของมนุยษ์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความหมายของการปฐมพยาบาล
ระบบวงจรเลือด และระบบหายใจของมนุยษ์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความหมายของการปฐมพยาบาล
การห้ามเลือด ระบบไหลเวียนเลือด อาการเสียเลือด
การกดห้ามเลือดใบบริเวรต่างๆของร่างกาย การจับชีพจร