สุขศึกษา พ42101
ความปลอดภัยในชีวิต การปฐมพยาบาล (การห้ามเลือด การเข้าเฝือก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)
ภาวะที่อันตรายคุกคามถึงชีวิตอาการเป็นลมและสาเหตุ
ภาวะที่อันตรายคุกคามถึงชีวิตอาการเป็นลมและสาเหตุ
วิธีการปฐมพยาบาลกลางแดด/ในร่ม การห้ามเลือด
วิธีพันพ้ากดแผล
การขันชะเนาะ