สุขศึกษา พ42101
ความปลอดภัยในชีวิต การปฐมพยาบาล (การห้ามเลือด การเข้าเฝือก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)
สาธิตการปฐมพยาบาลในสถานการณ์ต่างๆ
สาธิตการปฐมพยาบาลในสถานการณ์ต่างๆ
การคปฐมพยาบาลผู้กน้ำกรด และงูกัด
ทบทวนการห้ามลือดและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ข้อควรปฏิบัติเมื่อกระดูกหักและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย