ภาษาไทย ท43101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์ ร่วมวิเคราะห์วิจารณ์ขุนช้างขุนแผน : วรรณกรรมสะท้อนชีวิตและสังคม
ภูมิหลังการวิเคราะห์-แนวคิดและค่านิยม
ภูมิหลังการวิเคราะห์-แนวคิดและค่านิยม
แนวคิดเกี่ยวกับสถานะของสตรีไทย
แนวคิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และเนื้อเรื่องช่วงต้น
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-