ภาษาไทย ท43101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์ ร่วมวิเคราะห์วิจารณ์ขุนช้าง-ขุนแผน : ตัวละคร(นางพิม-พระพันวสา)
แนะนำหนังสือที่ควรอ่านและจุดประสงค์ของการอ่าน
แนะนำหนังสือที่ควรอ่านและจุดประสงค์ของการอ่าน
วรรณกรรมสะท้อนชีวิตและสังคมโดยใช้ภาษาเป็นสื่อ
ตัวอย่างการดูละครเวทีเพื่อหาข้อคิดและแสดงทรรศนะ