ภาษาไทย ท43101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์ ความหมายของการอ่าน
ผังมโนทัศน์การอ่าน และความหมายของการอ่าน
ผังมโนทัศน์การอ่าน และความหมายของการอ่าน
ดูกิจกรรมแล้วสรุปสารที่ได้ / ความสำคัญในการอ่าน
การอ่านวิจารณ์อัตนัย / ปรนัย
เอกสารดาวน์โหลด