ภาษาไทย ท43101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์ ร่วมวิเคราะห์วิจารณ์ขุนช้างขุนแผน : ภูมิหลัง-ข้อสันนิษฐาน
นักเรียนแสดงความคิดเห็นคุณค่าของภาษาไทย
นักเรียนแสดงความคิดเห็นคุณค่าของภาษาไทย
แนววิธีการศึกษาเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน
ภูมิหลังและข้อสันนิษฐานเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน