ภาษาไทย ท43101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์ สรุปแก่นเรื่องและแนวคิด
ความหมายและประเภทของแนวคิด(Theme)
ความหมายและประเภทของแนวคิด(Theme)
วีดีโอพระคู่พระบารมีฝึกแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างการฝึกแสดงความคิดเห็น/ประเภทและสรุปเรื่องแนวคิด