ภาษาไทย ท43101
หลักการเขียน การเขียนเรื่องสั้น
ลักษณะและองค์ประกอบของเรื่องสั้น
ลักษณะและองค์ประกอบของเรื่องสั้น
ดูวีดิทัศน์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง / ฝึกการวิเคราะห์เรื่อง