ภาษาไทย ท43101
หลักการเขียน การเขียนสารคดี
นิยาม องค์ประกอบ กลวิธีการเขียนและประเภทของสารคดี
นิยาม องค์ประกอบ กลวิธีการเขียนและประเภทของสารคดี
ตัวอย่างการเขียนสารคดี
การเขียนบทนำเนื้อเรื่อง สรุป ภาษาและความงามในสารคดี
ตัวอย่างสารคดีและการสรุปภาษาที่ใช้ในสารคดี