ภาษาไทย ท43101
หลักการเขียน การเขียนย่อความ
นิยาม ทักษะ ขนาดและชนิดในการเขียนย่อความ
นิยาม ทักษะ ขนาดและชนิดในการเขียนย่อความ
รูปแบบและตัวอย่างการย่อความ จากการฟังและการดู
การดูวิดิทัศน์เพื่อย่อความจากการฟังและการดู