ภาษาไทย ท43101
การฟังการดูและการพูด การพูดให้สมฤทธิ์ผล
ความหมายและองค์ประกอบ การพูด การถ่ายทอดการพูดสู่ผู้ฟัง
ความหมายและองค์ประกอบ การพูด การถ่ายทอดการพูดสู่ผู้ฟัง
หลังการ รูปแบบ วิธีการ และมารยาทในการพูด
คุณธรรมในการพูด