ภาษาไทย ท43101
การฟังการดูและการพูด การพูดเพื่อให้ความรู้
ความหมายการพูดเพื่อให้ความรู้
ความหมายการพูดเพื่อให้ความรู้
จุดมุ่งหมายและประเภทการพูให้ความรู้
ลักษณะการพูดรายงาน แนะนำ และบรรยาย
จุดมุ่งหมายการพูดหลักการพูดให้ความรู้ หลักสำคัญในการพูด