ภาษาไทย ท43101
การฟังการดูและการพูด การพูดโน้มน้าวใจ
ความหมายและประเภทการพูดโน้มน้าวใจ
ความหมายและประเภทการพูดโน้มน้าวใจ
อิทธิพลและตัวอย่างการพูดโน้วน้าวใจ